Fidan dikimiyle ilgili bilgiler ve uygun dikim zamanları
By Serpil KARADUMAN On 12 May, 2014 At 08:05 PM | Katagorisi Fidancılık | ile 0 Yorum

Uygun Dikim Zamanı

Uygun dikim zamanının seçilmesi, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde dikilen fidanların mevcut toprak neminden yararlanabilmesi, yaşam ve gelişme aktivitelerini çabucak başlatabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Dikim zamanını doğru olarak belirleyebilmek için aşağıda açıklanan faktörlerin dikkate alınması, son derece önemlidir.

Ağaçlandırma Alanının Genel İklim Özellikleri

Yazları kurak, sonbahar ve kışı yağışlı olan Akdeniz Bölgesi’nde elverişli dikim zamanının karaçam, kızılçam, servi ve Halep Çamı için sonbahar olduğu ifade edilmektedir. Çünkü bu mevsimde sonbahar yağışlarının toprağı gevşettiği, kök gelişmesi için toprak sıcaklığının yeterli olduğu bildirilmektedir. Böylece, dikilen fidanlar kış gelip de “uyku” haline girmeden, kök gelişmesi yapılabilmekte, bu gelişmiş köklerle kışı uyku halinde geçirdikten sonra, ilkbaharda hemen gelişmeye başlayarak, yaz sıcaklıklarının toprağı kurutuncaya kadar mevcut toprak neminden yararlanması sağlanmış olmaktadır. Bu bölgede, yüksek kısımlarda kalın kar örtüsünden dolayı sonbahar dikimlerinin yapılamadığı yerlerde ise, toprak belirli bir sıcaklığa ulaşırken (4-5˚C), dikim yapılabilirse, erken ilkbahar dikimleri büyük avantaj sağlar. Belirli nedenlerle alçak yörelerde ilkbahar dikimi yapma zorunluluğu varsa, dikimin ocak-şubat aylarında yapılması uygundur.

Ağaçlandırma Alanının Özel İklim Koşulları

Rüzgarın etkili olduğu alanlarda, dikimlerin kışın yapılması önerilmektedir. Çünkü, kışın rüzgar uyku halindeki fidanlara daha az zarar verir. Özellikle rüzgardan çok etkilenen iğne yapraklılar için bu husus çok önemlidir. Ancak kış dikimlerinin de kendine özgü bazı sakıncaları olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Toprak Özellikleri

Toprak özellikleri ile dikim mevsimi arasındaki ilişkilere ait şu kurallar verilmektedir: Gevşek ve kumlu topraklara sahip alanlarda sonbahar; kil miktarı oldukça yüksek, ağırca killi topraklarda ise ilkbahar dikimi uygundur. Diğer toprak özellikleri ve iklim karakteristiklerine bağlı olarak toprak neminin tav durumunda (ne çok ıslak veya yaş, ne de çok kuru) olduğu zaman dikim için elverişlidir.

Ağaç Türü ve Fidan Materyali Nitelikleri

Bu hususta genel olarak şu kural verilmektedir: Yaprağını döken türler için sonbahar, iğne yapraklılar ve diğer herdem yeşil yapraklılar için de ekseriyetle ilkbahar dikimi uygundur.

Fidan materyalinin çeşidine göre ise şu önerilerde bulunulmaktadır: Topraklı (kaplı) fidanların dikimi, büyük ölçüde mevsime bağlı değildir. Çıplak köklü fidanlar için ise uygun dikim zamanı ağaç türüne, lokal iklim koşullarına göre değişir. Ağaç türleriyle ilgili olarak özellikle çıplak köklü fidanların dikiminde latent hale (uyku haline) girme zamanları belirleyici olur. Başka bir anlatımla, bu fidanlar ağaç türüne ve yetişme ortamının iklim özelliklerine göre uyku haline girdikten sonra, diğer bir ifadeyle latent halde iken dikilmelidirler.

Dikim Esnasında Hava Halleri

Hava hallerinden özellikle soğuk hava akımları ve don olaylarının cereyan ettiği zamanların bilinmesi, uygun dikim zamanını belirleme bakımından son derece önemlidir. Soğuk hava akımları başladığında dikim başlamışsa bile bırakmak gerekir. Toprakta sık ve derin don olaylarının yaşanması halinde uygun dikim zamanı ilkbahardır.

Gökyüzünün kapalı ve bulutlu olması, durgun, rüzgarsız hava hallerinin bulunması halinde, söz konusu durumlar dikim için en elverişli hava halleridir. Bunun aksine ağır topraklarda yağışlı hava halleriyle, dikim esnasındaki güneşli ve özellikle sıcak rüzgarlı günler, dikim için en elverişsiz hava halleridir.

Ülkemizde, coğrafi bölgelere göre iklim koşulları da çok değişmekte ve ağaç türleri de buna bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle, ülkemiz dikim mevsimi bakımından çeşitli olanaklara sahip bulunmaktadır. Bu ilişkilere göre söz konusu olabilecek dikim mevsimleri aşağıda açıklanmıştır.

İlkbahar Dikimi

Genellikle kışları sert geçen ve ilkbahar ile yaz başlarında yeterli ölçüde yağış alan yörelerde, ilkbahar dikimleri yapılması önerilmektedir. Bu dikim zamanı mart ayından nisan sonuna veya daha soğuk yörelerde mayıs ortasına kadar sürer. Ağaç türleri olarak geç sürgün veren türler kızılçam ve Fıstık Çamı dışında diğer çam türleri, ladin, göknar gibi iğne yapraklılar için esas dikim mevsimi ilkbahardır. Özellikle geniş yapraklılarda tomurcukların patlamasından önce dikim tamamlanmalıdır.

Orta Anadolu Stepleri’nde erken sonbahar ve erken ilkbahar dikimi iyi sonuçlar vermektedir.

İlkbahar dikimi, don tehlikelerinin çok olduğu bölgeler için çok uygundur. Ancak, ilkbahar yağışlarından yararlanmak için dikimler, olanaklar ölçüsünde erken yapılmalıdır. Çünkü köklerin biyolojik aktiviteleri, tomurcuklara kıyasla 15-30 gün erken başlamaktadır. Geç kalındığında kök aktivitesi başlamış olduğundan, dikim başarısı azalır.

Yaz Sonu Dikimi

Yaz sonu dikimi, kış ve ilkbahar yağışlarının az olduğu, buna karşılık yaz yağışlarının çok miktarda bulunduğu yöreler için uygundur. Bu şekildeki iklime sahip ılıman bölgelerde ağustos başından eylül ayı sonuna kadar dikim yapılabilir. Bu dikim mevsimi ladin ve duglaz için iyi sonuçlar vermiştir. Ancak, güney bakılar ve çok güneş gören yerler ladin için de yaz sonu dikiminin uygun olmadığını göstermiştir. Aynı şekilde büyük alanların ağaçlandırılmasında ve fidanların uzaklardan sağlandığı yerler için elverişli bir dikim mevsimi değildir.

Sonbahar Dikimi

Bu dikim mevsimi genellikle, ilkbaharda erken sürgün veren ve kışın yapraklarını döken türler için elverişlidir. Ekim ayından başlayarak aralık ve ocak ayı ortasına kadar devam eder. Ancak, ağır (killi) topraklara sahip nemli bölgeler ve yöreler ile, don olaylarının meydana geldiği, kemirici hayvanların bol olduğu yetişme ortamları için bu dikim mevsimi uygun değildir. Şiddetli rüzgar zararlılarının olmadığı bazı dağlık bölgeler için dikim mevsimi olarak sonbahar düşünülebilir.

Kış Dikimi

Bu dikim mevsimi, Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgesi’nde denizden çok yüksek olmayan, kışları ılıman yerler için düşünülebilir. Dikim, bütün kış boyunca, şubat sonuna kadar sürebilir. Kışın don olaylarının meydana geldiği ve soğukların dikim çalışmalarını engellediği yerlerde, bu dikim mevsimi uygun değildir.

Uygulama için daha kolay karar verebilmek amacıyla, genel kurallardan bazı sapmalar dikkate alınarak elde mevcut belirli bir ağaç türünün hangi mevsimlerde dikilebileceğini gösteren anahtar bilgilerin verilmesi yararlı görülmüştür.

Kızılçam

Dikim mevsimi olarak kasım ayı başı-şubat sonu arasındaki zaman periyodunun uygun olduğu bildirilmektedir.

Fıstık Çamı ve Servi

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin alçak yörelerinde, yağışların başlayıp, toprağın 20-30 cm derinliğine kadar yağış sularının işleyebildiği sonbahar aylarından itibaren şubat sonuna kadar olan zaman dikim periyodu için uygundur.

Karaçam

Kurak İç Anadolu koşullarında, ekim ve kasım aylarında yapılan dikimler, mart ve nisan dikimlerinden daha başarılı olmuştur. Bu dikimlerin başarı derecesi, dikimden 6-7 ay önce mart ve nisan aylarında toprağın işlenmesi halinde daha da artmaktadır.

Sedir

Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, sedirler için uygun dikim periyodunun kasım ve nisan ayları olduğu bildirilmektedir. Kışı sert ve donlu geçen yüksek bölgelerde bu periyodun mayıs ortalarına kadar uzayabileceği ifade edilmektedir. Yağışın uygun gittiği yıllarda dikimin kasım ayından aralık ayı ortalarına kadar uzayabileceği de yine araştırmalarla belirlenmiştir.

Sarıçam, Karaçam, Ladin, Göknar ve Kayın

Bu ağaç türleri için, kışı donlu ve sert geçen bölgelerdeki yayılış alanlarında uygun dikim mevsiminin sonbahar ve erken ilkbahar olduğu bildirilmektedir.

Çeşitli ağaç türleri ve iklim bölgeleri için, uygun dikim zamanı bakımından buraya kadar yapılan açıklamalarla verilen anahtar bilgilerin dikkate alınması ve böylece en isabetli dikim zamanı kararının, mevcut klimatik koşullara ve dikim yapılacak türlerin biyolojisine göre verilmesi gerekmektedir. Bütün bu değerlendirmelerin özünde şu gerçek yatmaktadır:

Uygun dikim zamanı genel olarak, toprakta don tehlikesinin bulunmadığı, hava ve toprağın yeterli neme sahip olduğu, topraktan ve bitkiden meydana gelen su kaybının veya buharlaşmanın (evapotranspirasyon) en düşük düzeyde cereyan ettiği, fidanların latent (uyku) durumunda bulunduğu periyottur.”

Geniş alanlarda yapılan aynı türe ait dikimlerde, dikim işleri bir mevsimde bitirilemez ise, gevşek ve kumlu topraklarda sonbahar, killi ve verimli topraklarda ilkbahar dikimi yapılması uygundur.

FİDAN DİKİM ŞEKİLLERİ

Dikim şekilleri ve aralıkları, bir fidanın toprak ve iklim verilerinden yararlanma derecesi üzerinde rol oynadığından, bu hususta doğru karar vermek, büyük önem taşımaktadır.

Dikim şekli denince, fidanların düzgün sıralar halinde mi, yoksa gelişigüzel mi, yani düzenli mi düzensiz mi veya karışık mı dikilecekleri anlaşılır.

Dikim yoluyla ağaçlandırmalarda düzensiz, düzenli ve karışık olmak üzere, başlıca üç dikim şekli bulunmaktadır. Bunların fidana sağladığı yararlar ve dikim düzenine ait özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

1- Düzensiz Dikim
Dikim yerleri belirli bir geometrik düzene göre belirlenmemiş olan, arazide en uygun dikim yeri bulunduktan sonra, belirli bir sıklık gözetilerek yapılan dikim şeklidir. Özellikle kayalık, yaşlı ağaç kütükleri bulunan, bataklık ve karstik (kalkerli) arazilerde uygulanan dikim şeklidir. Bu dikim şekli, ot mücadelesini güçleştirdiği gibi, sıklık bakımı ve aralama uygulamalarını da güçleştirir.

2- Düzenli Dikim

Fidanların belirli aralıklarla ve belirli geometrik şekillerin (kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen) köşe noktalarına dikilmesiyle yapılan dikim şeklidir. Bu dikim şeklinin yararları aşağıda belirtilmiştir:

۰ Her fidan büyüme koşullarından eşit olarak yararlanır.
۰ Dikim kolay olur. Kontrolü de kolaydır.

۰ Kullanılacak fidan miktarı ve dikim giderleri kolayca hesaplanabilir.

۰ Araziye uygulaması kolaydır.

۰ Diri örtü mücadelesi kolaydır.

۰ Tamamlama işlemleri basittir.

۰ Makineyle çalışma olanağı vardır.

Geniş alanların ağaçlandırılmasında genellikle düzenli dikim uygulanır. Geometrik şekle göre temel dikim şekilleri kare, üçgen, dikdörtgen (sıra) ve beşgen dikimleridir. Fidanlar her geometrik şeklin köşesine dikilir.

Bunların her birinin fidanlara sağladığı yararlanma olanakları ile kültür ve gençlik bakımları için avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar üzerinde durulmayacaktır. Özellikle makineli dikimlerde dikdörtgen şekli uygulanmaktadır.

Düzenli dikim tekniğinin uygulanabilmesi için, belirli aralıklarla, işaretlenmiş 40-50 m boyunda dikim ipleri ve dikim zincirleri kullanılır. Bunlardan biri sabit tutulur, diğerleri birbirine paralel olarak belirli aralıklarla gerilir ve fidanın dikileceği yerler belirlenir.

3- Karışık Dikim

Karışık dikim, belirli bir ağaçlandırma alanına, çeşitli türlere ait fidanların dikilmesi anlamına gelir. Ancak, bunda da temel olan ve çoğunluğu oluşturan bir ağaç türü (örneğin karaçam) vardır. Buna hangi oranlarda ve hangi karışım şekliyle (grup, şerit, vb.) hangi türlerin karıştırılacağının bilinmesi gerekir. Örneğin temel ağaç türü karaçam olan bir ağaçlandırmada %10 oranında grup halinde göknar karıştırılması planlanmış ise, dikim alanına gruplar halinde, alanın %10’unu kaplayacak şekilde göknar fidanları dikilir. Sonra temel ağaç türü, amaçlanan dikim şekline göre dikim alanına getirilir.

DİKİM ARALIKLARI

Dikim aralıkları deyimi dikilecek fidanların hangi aralık ve mesafe ile dikilecekleri anlamını ifade etmektedir.

Dikimlerde ağaçlandırmanın başarı derecesi üzerinde rol oynayan en önemli faktörlerden birisi de dikim aralıkları uygulamasıdır. Fidanların dikiminde öngörülen dikim aralıklarının dar veya geniş olması birçok faktöre bağlıdır. Bunları dikte ettiren faktörler ile dikimin başarısı üzerindeki etkileri aşağıda özet olarak açıklanmıştır.

۰ Dikim aralıkları, fidanların yetişme ortamındaki ekolojik verilerden yararlanma derecesi üzerinde etkilidir. Geniş aralıklarla dikim halinde, fidanlar sahanın her yerinden tam olarak yararlanamıyor demektir. Bu durumda fazla geniş aralıklarla dikim, başka bir ifade ile yetişme ortamındaki kapasiteden bir kısmının boşuna çalışmasına neden olmaktadır. Sık dikim ise, gelişme gücünün zayıflatılması sonucunu doğurur.

۰ Dikim aralıkları, fidanların toprak koruma işlevleri açısından, diri örtünün seyrek veya sık oluşuna göre değişir.

۰ Bakım masrafları da dikim aralıkları ile sıkı bir ilişkiye sahiptir.

۰ Dikim aralıkları, ağaçların üreteceği odun hammaddesi niteliğini, dolayısıyla parasal geliri etkiler. Örneğin çok seyrek dikimlerde, fidanların gelişimi daha çok yanlara doğru olduğundan budaklı odun hammaddesi üretimi nedeniyle odun kalitesi düşük bir üretim olur.

Şimdiye kadar ormancılıkta kullanılan dikim aralıkları için ağaç türlerine göre, hatta ekstrem derecelere varacak derecede çok değişken değerler üretilmiştir. Dış ülkelerde aynı ağaç türleri için hektara 30.000 fidan dikilmesi önerisi yanında 1100 fidan dikimi önerilerine de rastlanmaktadır. Ülkemizde de buna koşut uygulamalar olmuştur.
Örneğin sarıçamda 1×1 m aralık ve mesafe (hektara 10.000 fidan) yanında, 3×3 m aralık ve mesafelerle (hektara 1111 tane fidan) dikim uygulamalarına rastlanmıştır. Aynı ağaç türü için halen 3.0 x 1.5 m aralıklı dikim (hektarda 2200 fidan) uygulanmaktadır.

Dikim Aralıkları Tablosu

Bugüne kadar yapılan dikim çalışmalarından elde edilen deneyimlere dayanılarak çeşitli ağaç türleri için standart dikim aralıkları aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Verileri..)

Türler / Dikim aralığı (m) / Hektardaki Fidan Sayısı (Adet)
Karaçam 3.00 x 1.50 2200
Sarıçam 3.00 x 1.50 2200
Kızılçam 3.00 x 2.00 1660
Halep Çamı 3.00 x 2.00 1660
Duglaz 3.00 x 3.00 1100
Sahil Çamı 3.00 x 3.00 1100
Toros Sediri 3.00 x 2.00 1660
Doğu Ladini, 2.50 x 1.50 2660
Göknar Türleri 2.50 x 1.50 2660
Fıstık Çamı 6.00 x 3.00 555
Fıstık Çamı (*) 6.00 x 6.00 277
Fıstık Çamı (**) 10.00 x 10.00 100
Meşe Türleri 2.00 x 1.50 3330
Ceviz, Kestane (*) 8.00 x 8.00 156
Ceviz, Kestane" (**) 10.00 x 10.00 100
Kızılağaç 3.00 x 3.00 1100
Kayın 1.60 x 0.60 8630
Kayın 1.30 x 0.60 9290
Kayın 1.50 x 0.70 9190
Diğer Geniş Yapraklılar 3.00 x 3.00 1100

(*) Hem tohum veya meyve ve hem de kerestelik ağaç üretim amaçlı yetiştirmelerde.

(**) Tohum ve meyve amaçlı yetiştirmelerde.

Not: Bu değerler ortalama rakamlar olup (+) ve (-) %10 sınırı içinde kalmak üzere ekolojik koşullar, amaç, tesis ve bakım metotları, tesisin ekonomisi ve diğer gerekler dikkate alınarak tespit edilmektedir.

Çizelgedeki değerler, çeşitli ağaç türleri için dikim aralıkları bakımından önemli anahtar bilgiler vermektedir. Ancak, bu değerlerin özel yetişme ortamı koşullarında değiştirilebileceğini de kabul etmek gerekir. Çünkü ağaçlandırma amacı, kullanılacak ağaç türü, yöresel ekolojik koşullar, kesim yaşı (idare süresi), vb. faktörler kombinasyonu, fidan dikim aralıkları uygulamasında etkilidir.
 

Uygun Fidan Dikim Tekniğinin Seçilmesi

Yetişme ortamının ekolojik karakteristiklerine ve ağaç türünün biyolojisine uygun olarak seçilecek dikim tekniği, ağaçlandırma başarısı ve dikim sonrası meydana gelecek gelişme derecesi üzerinde etkili olan en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Ülkemizde ekolojik koşulların coğrafi bölgelere göre çok değişmesi ve buna bağlı olarak çeşitli ağaç türlerinin doğal olarak yetişme olanakları; yerine göre değişik dikim yöntemlerinin seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Örneğin, kurak bölgelerde yapılacak ağaçlandırmalarda derin topraklara, az eğimli ve erozyona uğramamış arazilere gereksinim bulunmaktadır. Buralardaki dikim çukurlarının, dikimden kısa bir süre önce açılması (toprağın nemini kaybetmemesi için) ve üçgen dikim yapılması, başarı derecesini arttırmaktadır. Ayrıca böyle yetişme ortamlarında açılan çukurların yüzeysel sularından en yüksek düzeyde yararlanması için özel bazı uygulamalar da yapılır. Hatta ağaçlandırılacak kurak bölgelerde aranan bazı koşulların doğal olarak bulunmaması halinde, bunlar masraflı da olsa, teknik önlemlerle yaratılır. Örneğin, arazi eğimini teras tesisleriyle azaltma, diri örtü temizliğini iyi bir şekilde yapma gibi önemli ön çalışmalar ve uygulamalar yapılır.

Kurak bölgelerde toprak, vejetasyon devresinde 10 – 20/30 cm derinliğe kadar kurur. O nedenle, dikim derinliği bu koşullara göre ayarlanır. Ayrıca sıcak bölgelerde kök boğazı yazın yanabilir veya sıcaktan zarar görebilir. Onun için normal koşullarda yapılmamasına karşın, bu şekilde yakıcı sıcakların bulunduğu bölgelerde, fidanların kök boğazı toprak içinde kalacak şekilde derin dikim yapılması gerekir. Bu amaçla fidan dikim çukurları normalinden daha derin açılır ve çukurun dibindeki toprak kazılarak gevşetilir. Bu koşullara uyacak kök ve sürgün budaması yaptıktan sonra, fidanların dikilmesi gerektiği hususu ayrıca dikkate alınmalıdır.

Özet olarak, bir ağaçlandırma alanı için uygun olan dikim yöntemlerini seçerken aşağıda açıklanan genel kurallara mutlak surette uyulması gerekir.

۰ Seçilecek dikim yöntemi, mevcut ekolojik koşullara ve ağaç türünün biyolojik özelliklerine uygun olmalıdır.

۰ Kullanılacak fidan materyalinin niteliğine (boy, yaş, çıplak köklü, topraklı, vb.) uygun dikim yöntemi seçilmelidir.

۰ Yöntemin uygulanabilirliği, seri ve ekonomik oluşu gibi hususlar da daima hesaba katılmalıdır.

 

Yazar Hakkında: -